Malatya Sağlık Müdürlüğü'nden ilan

Malatya Sağlık Müdürlüğünce ilan yayınlandı.

12 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME

MALATYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

12 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1329550

1-İdarenin

a) Adı : MALATYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Şifa Mah. Zapçıoğlu Cad. Sıtmapınarı No:15 44100 MERKEZ İLÇE BATTALGAZİ/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası : 4223211202 - 4223232716

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 12 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçe Sağlık Tesislerine (Arapgir, Akçadağ, Yazıhan, Arguvan, Hekimhan, Kale, Darende, Pütürge ve Doğanyol TSM) ve 112 Sağlık Hizmetlerine teslimatı ve kurulumu yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlamasına müteakip idarenin siparişi üzerine 45 (kırk beş) gün içerisinde teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde işe başlanacaktı

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malatya Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11sayılı ve 2018/26 sayılı Genelgeleri gereği .

1-)  İsteklinin TİTUBB'a veya ÜTS'ye kayıtlı olduğuna dair belge beyan edilecektir.  İstekli teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (Tedarikçi firma)  değil ise ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB veya ÜTS kaydı olduğuna dair belge beyan edilecektir.

2-) T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)`dan ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı`nca onaylandığını gösterir belge veya ÜTS Belgesi beyan edilecektir.

3-) Kapsam dışı beyan edilen ürünlere ait ilgili belgeler (ürüne ait TSE Belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü(TSE)´den alınan Uygunluk Raporu veya TSEK (Kalite Uygunluk) Belgesi veya EN (Avrupa Standartlarına Uygunluk) Belgesi veya FDA Belgesi veya ürün üzerinde CE/EC işareti)  sunulmalıdır. 

4-)İstekli "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında satış merkezi yetki belgesini  bulunduracaktır.

6-)Yükleniciler sözleşme öncesi, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde ihale edilmiş bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no`sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no`su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s.....) bu ürünlere ait UBB barkod no`sunu da açıklama kısmına ekleyerek ilgili web sitesinden hazırlamış olduğu dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.

7-)Kapsam dışı beyan edilen aynı ürüne ait çelişkili beyan olması halinde T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 nolu Genelgenin 2.4 `üncü maddesi uygulanacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;


4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif verilecek kalemlere ait satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri yükleniciye aittir ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1-İstekliler Teklif edecekleri ürünlerin tamamı için "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir. Bu belgeler teknik şartnameye uygunluk başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartname Uygunluk Belgelerinde, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde somut ve ölçülebilir kriterlere göre ayrıntılı olarak her bir kalem için ayrı ayrı cevap verecekler ve teknik şartnamedeki açıklamalara uygun olarak belgelendirecekler ve bu belgeleri teklif zarfında sunacaklardır.

2- İstekliler teklif edecekleri ürünlere ait her kalem için ayrıntılı belirtilen teknik şartnamedeki belgeleri sunmak zorundadır.

3- İdare istediği firmalardan 10 (on) gün içerisinde demostrasyon yaptırma hakkına sahiptir. Demo ile ilgili masraflar firmaya aittir.

4- 4077 sayılı tüketici haklarını koruma kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan haklar saklı kalmak kaydıyla; cihazlar üretici ve/veya distüribitör ve/veya yüklenici firma tarafından her türlü işçilik, malzeme ve tasarım hatalarına karşı her kalem için teknik şartnamede belirtilen süre boyunca garantili olacaktır. (Herbir kalem için teknik şartnamesinde belirtilen sürede yedek parça temini garantisi kapsamında olmalıdır. İstekli firmalar belirtilen sürelerde geçerli olacak olan Teknik şartnamede belirtilen kalemler için yedek parça satış fiyat listesini Türk Lirası veya Döviz cinsinden yazılı olarak teklif mektubuna ekleyecektir.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teklif Edilen Cihazlar İhale tarihi itibariyle TİTUBB veya ÜTS’de onaylı olmalıdır.

-Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB/UTS çıktısı,

-Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB/UTS çıktısı,

-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB/UTS yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.

2 Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise; 

- Teklif edilen  kaleme ait; “ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı”

-Kapsam dışı  kaleme teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

-Kapsam dışı kaleme teklif veren yetkili satıcı ise; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler sunulacaktır.

Teknik şartnamede alıma esas Tıbbi Cihaz ile birlikte verilmesi istenen aparat/aksesuar/cihaz vb. ürünlerin, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olması halinde ilgili ürünler UBB/UTS kayıtlı olmalıdır. İlgili yönetmelikler dışında olması durumunda ise, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettikleri malzemeleri tanıtan, teknik özelliklerini görülebileceği  teknik dokümanları veya kataloglarını veya numunelerini yazılı talep halinde idareye sunmak zorundadırlar. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01936653

23 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.